Курс Linux Professional Institute LPIC-1 102-500 System Administrator v5.0

150.00

Описание

Официален Курс Linux Professional Institute LPIC-1 Exam 102-500 System Administrator v5.0

IT-Training.pro е Authorized Training Partner на Linux Professional Institute. Всички LPIC курсове са съгласно официалната сертификационна програма с гарантирано качество и успеваемост. 

Курсът и съдържанието му са обновени съгласно новата верия 5.0 на изпитната програма за LPIC-1.

Формат на курса: Присъствен или Онлайн Курс, провежда се в реално време от сертифициран инструктор. Курсът е част от сертификационната програма на Linux Professional Institute и служи за подготовка за сертифициране за ниво LPIC-1, както и за професионално развитие като Linux System Administrator и Linux IT специалист.

Език на курса: български (английски е наличен като опция).

Метериали: в електронен формат, включени в цената.

Пакет от услуги включени към курса:

  • онлайн или присъствено обучение
  • сертификат за завършен курс
  • достъп до виртуален лаб
  • книги и учебни материали
  • видео библиотека към курса – достъп до видео записи на сесиите към курса

Курсът е подходящ за: junior Linux администратори; желаещи да се сертифицират за LPIC-1; желаещи да научат Linux и да повишат професионалната си квалификация.

Интерактивен формат: участниците имат възможност да участват в дискусии, да задават въпроси, двупосочна връзка с интруктора в реално време, чрез виртуалната класна стая. Онлайн формата се провежда в реално време по график, участниците са свързани наживо, за разлика от видео курсовете при онлайн формата не се презентира видео запис.

График: изберете удобен за вас график от падащото меню.  Курсът се провежда в удобно и съобразено с участниците време.

Лабораторна среда: всеки курсист разполага със собствена лаб среда, където се провеждат упражненията, част от курса.

Продължителност на курса: 5 работни дни или 40 уч.ч. обучение (теория и практика) в извънработно време.

Видео библиотека: Можете да преглеждате отново  и по всяко време записите на всички сесии към курса.

Сертификат: всички участници получават сертификат за завършен курс.

Метод на плащане: PayPal, банков превод, наложен платеж, карта.

Ако желаете издаване на фактура, оставете коментар към заявката с необходимата информация.

 

След създаване на заявка за участие ще се свържем с Вас за потвърждаване на датите.

Ако имате въпроси можете да се свържете с нас.

 
Съдържание:
 

Topic 105: Shells, Scripting and Data Management

105.1 Customize and use the shell environment

Description: Candidates should be able to customize shell environments to meet users’ needs. Candidates should be able to modify global and user profiles.

Key Knowledge Areas:

Set environment variables (e.g. PATH) at login or when spawning a new shell

Write Bash functions for frequently used sequences of commands

Maintain skeleton directories for new user accounts

Set command search path with the proper directory

The following is a partial list of the used files, terms and utilities: source, /etc/bash.bashrc, /etc/profile, env, export, set, unset, ~/.bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile, ~/.bashrc, ~/.bash_logout, function, alias, lists

105.2 Customize or write simple scripts

Description: Candidates should be able to customize existing scripts, or write simple new Bash scripts.

Key Knowledge Areas:

Use standard sh syntax (loops, tests)

Use command substitution

Test return values for success or failure or other information provided by a command

Perform conditional mailing to the superuser

Correctly select the script interpreter through the shebang (#!) line

Manage the location, ownership, execution and suid-rights of scripts

Terms and Utilities: for, while, test, if, read, seq, exec

105.3 SQL data management

Description: Candidates should be able to query databases and manipulate data using basic SQL commands. This objective includes performing queries involving joining of 2 tables and/or subselects.

Key Knowledge Areas:

Use of basic SQL commands

Perform basic data manipulation

Terms and Utilities: insert, update, select, delete, from, where, group by, order by, join

Topic 106: User Interfaces and Desktops

106.1 Install and configure X11

Description: Candidates should be able to install and configure X11.

Key Knowledge Areas:

Verify that the video card and monitor are supported by an X server

Awareness of the X font server

Basic understanding and knowledge of the X Window configuration file

Terms and Utilities: /etc/X11/xorg.conf, xhost, DISPLAY, xwininfo, xdpyinfo, X

106.2 Setup a display manager

Description: Candidates should be able to describe the basic features and configuration of the LightDM display manager. This objective covers awareness of the display managers XDM (X Display Manger), GDM (Gnome Display Manager) and KDM (KDE Display Manager).

Key Knowledge Areas:

Basic configuration of LightDM

Turn the display manager on or off

Change the display manager greeting

Awareness of XDM, KDM and GDM

Terms and Utilities: lightdm, /etc/lightdm/

106.3 Accessibility

Description: Demonstrate knowledge and awareness of accessibility technologies.

Key Knowledge Areas:

Basic knowledge of keyboard accessibility settings (AccessX)

Basic knowledge of visual settings and themes

Basic knowledge of assistive technology (ATs)

Terms and Utilities: Sticky/Repeat Keys, Slow/Bounce/Toggle Keys, Mouse Keys, High Contrast/Large Print Desktop Themes, Screen Reader, Braille Display, Screen Magnifier, On-Screen Keyboard, Gestures (used at login, for example GDM), Orca, GOK, emacspeak

Topic 107: Administrative Tasks

107.1 Manage user and group accounts and related system files

Description: Candidates should be able to add, remove, suspend and change user accounts.

Key Knowledge Areas:

Add, modify and remove users and groups

Manage user/group info in password/group databases

Create and manage special purpose and limited accounts

Terms and Utilities: /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/skel/, chage, getent, groupadd, groupdel, groupmod, passwd, useradd, userdel, usermod

107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs

Description: Candidates should be able to use cron or anacron to run jobs at regular intervals and to use at to run jobs at a specific time.

Key Knowledge Areas:

Manage cron and at jobs

Configure user access to cron and at services

Configure anacron

Terms and Utilities: 

/etc/cron.{d,daily,hourly,monthly,weekly}/, /etc/at.deny, /etc/at.allow, /etc/crontab, /etc/cron.allow, /etc/cron.deny, /var/spool/cron/, crontab, at, atq, atrm, anacron, /etc/anacrontab

107.3 Localisation and internationalisation

Description: Candidates should be able to localize a system in a different language than English. As well, an understanding of why LANG=C is useful when scripting.

Key Knowledge Areas:

Configure locale settings and environment variables

Configure timezone settings and environment variables

Terms and Utilities: 

/etc/timezone, /etc/localtime, /usr/share/zoneinfo/, LC_*, LC_ALL, LANG, TZ, /usr/bin/locale, tzselect, timedatectl, date, iconv, UTF-8, ISO-8859, ASCII, Unicode

Topic 108: Essential System Services

108.1 Maintain system time

Description: Candidates should be able to properly maintain the system time and synchronize the clock via NTP.

Key Knowledge Areas:

Set the system date and time

Set the hardware clock to the correct time in UTC

Configure the correct timezone

Basic NTP configuration

Knowledge of using the pool.ntp.org service

Awareness of the ntpq command

Terms and Utilities:

/usr/share/zoneinfo/, /etc/timezone, /etc/localtime, /etc/ntp.conf, date, hwclock, ntpd, ntpdate, pool.ntp.org

108.2 System logging

Description: Candidates should be able to configure the syslog daemon. This objective also includes configuring the logging daemon to send log output to a central log server or accept log output as a central log server. Use of the systemd journal subsystem is covered. Also, awareness of rsyslog and syslog-ng as alternative logging systems is included.

Key Knowledge Areas:

Configuration of the syslog daemon

Understanding of standard facilities, priorities and actions

Configuration of logrotate

Awareness of rsyslog and syslog-ng

Terms and Utilities:

syslog.conf, syslogd, klogd, /var/log/, logger, logrotate, /etc/logrotate.conf, /etc/logrotate.d/, journalctl, /etc/systemd/journald.conf, /var/log/journal/

108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics

Description: Candidates should be aware of the commonly available MTA programs and be able to perform basic forward and alias configuration on a client host. Other configuration files are not covered.

Key Knowledge Areas:

Create e-mail aliases

Configure e-mail forwarding

Knowledge of commonly available MTA programs (postfix, sendmail, qmail, exim) (no configuration)

Terms and Utilities:

~/.forward, sendmail emulation layer commands, newaliases, mail, mailq, postfix, sendmail, exim, qmail, ~/.forward, sendmail emulation layer commands, newaliases

108.4 Manage printers and printing

Description: Candidates should be able to manage print queues and user print jobs using CUPS and the LPD compatibility interface.

Key Knowledge Areas:

Basic CUPS configuration (for local and remote printers)

Manage user print queues

Troubleshoot general printing problems

Add and remove jobs from configured printer queues

Terms and Utilities:

CUPS configuration files, tools and utilities,/etc/cups/, lpd legacy interface (lpr, lprm, lpq)

Topic 109: Networking Fundamentals

109.1 Fundamentals of internet protocols

Description: Candidates should demonstrate a proper understanding of TCP/IP network fundamentals.

Key Knowledge Areas:

Demonstrate an understanding of network masks and CIDR notation

Knowledge of the differences between private and public “dotted quad” IP addresses

Knowledge about common TCP and UDP ports and services (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 123, 139, 143, 161, 162, 389, 443, 465, 514, 636, 993, 995)

Knowledge about the differences and major features of UDP, TCP and ICMP

Knowledge of the major differences between IPv4 and IPv6

Knowledge of the basic features of IPv6

Terms and Utilities:

/etc/services,IPv4, IPv6, Subnetting, TCP, UDP, ICMP

109.2 Basic network configuration

Description: Candidates should be able to view, change and verify configuration settings on client hosts.

Key Knowledge Areas:

Manually and automatically configure network interfaces

Basic TCP/IP host configuration

Setting a default route

Terms and Utilities:

/etc/hostname, /etc/hosts, /etc/nsswitch.conf, ifconfig, ifup, ifdown, ip, route, ping

109.3 Basic network troubleshooting

Description: Candidates should be able to troubleshoot networking issues on client hosts.

Key Knowledge Areas:

Manually and automatically configure network interfaces and routing tables to include adding, starting, stopping, restarting, deleting or reconfiguring network interfaces

Change, view, or configure the routing table and correct an improperly set default route manually

Debug problems associated with the network configuration

Terms and Utilities:

ifconfig, ip, ifup, ifdown, route, host, hostname, dig, netstat, ping, ping6, traceroute, traceroute6, tracepath, tracepath6, netcat

109.4 Configure client side DNS

Description: Candidates should be able to configure DNS on a client host.

Key Knowledge Areas:

Query remote DNS servers

Configure local name resolution and use remote DNS servers

Modify the order in which name resolution is done

Terms and Utilities:

/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, host, dig, getent

Topic 110: Security

110.1 Perform security administration tasks

Description: Candidates should know how to review system configuration to ensure host security in accordance with local security policies.

Key Knowledge Areas:

Audit a system to find files with the suid/sgid bit set

Set or change user passwords and password aging information

Being able to use nmap and netstat to discover open ports on a system

Set up limits on user logins, processes and memory usage

Determine which users have logged in to the system or are currently logged in

Basic sudo configuration and usage

Terms and Utilities:

find, passwd, fuser, lsof, nmap, chage, netstat, sudo, /etc/sudoers, su, usermod, ulimit, who, w, last

110.2 Setup host security

Description: Candidates should know how to set up a basic level of host security.

Key Knowledge Areas:

Awareness of shadow passwords and how they work

Turn off network services not in use

Understand the role of TCP wrappers

Terms and Utilities:

/etc/nologin, /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/xinetd.d/, /etc/xinetd.conf, /etc/inetd.d/, /etc/inetd.conf, /etc/inittab, /etc/init.d/, /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny

110.3 Securing data with encryption

Description: The candidate should be able to use public key techniques to secure data and communication.

Key Knowledge Areas:

Perform basic OpenSSH 2 client configuration and usage

Understand the role of OpenSSH 2 server host keys

Perform basic GnuPG configuration, usage and revocation

Understand SSH port tunnels (including X11 tunnels)

Terms and Utilities:

ssh, ssh-keygen, ssh-agent, ssh-add, ~/.ssh/id_rsa and id_rsa.pub, ~/.ssh/id_dsa and id_dsa.pub, /etc/ssh/ssh_host_rsa_key and ssh_host_rsa_key.pub, /etc/ssh/ssh_host_dsa_key and ssh_host_dsa_key.pub, ~/.ssh/authorized_keys, ssh_known_hosts, gpg, ~/.gnupg/