Начало

Covid-19: Classroom Trainings Update

Във връзка с издадена Заповед № РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на Здравеопазването

считано от 29.10 до 12.11 се забраняват:

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование; Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения; Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;

На база на издадената заповед на МЗ всички планирани присъствени обучения в Учебните центрове на IT-Training.pro ще се провеждат изцяло в онлайн/отдалечен/виртуален формат.

За повече информация използвайте данните за контакт.